Jesteś tutaj:

„WYPRAWKA SZKOLNA” na rok szkolny 2013/2014”

2013-08-05

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818) uczniowie kształcący się w szkołach działających na terenie Gminy Białobrzegi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników.

W tym roku, programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Kryterium dochodowe netto na osobę w rodzinie: (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych):

  • 539,00 zł dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej,
  • 456,00 zł dla uczniów pozostałych klas objętych programem.

            W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa wyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

kl. I - III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł

kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł

w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Wnioski na przyznanie dofinansowania* można wybierać w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Białobrzegi,  37-114 Białobrzegi 4, pokój nr 9 w godz. od 730 – 1530 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi: 
www.gmina-bialobrzegi.pl

Termin składania wniosków:* 6 wrzesień 2013 roku.

Miejsce składania: ZAEOSiP Gminy Białobrzegi, pokój nr 9 lub do dyrektora placówki do której uczeń uczęszcza.

- Wzór wniosku

* dotyczy wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Białobrzegi.

 

Czytano: 17241 razy