Jesteś tutaj:

Informacja KRUS

2013-09-20

Na prośbę dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie skierowaną do Wójta Gminy Białobrzegi przekazujemy komunikat dla rolników dotyczący możliwości i warunków finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983). Wprowadziła ona zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umożliwiając finansowanie z dotacji budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym za:

 

- rolnika (małżonka rolnika i domownika) podlegającego ubezpieczeniu emerytalno rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,

- rolnika i domownika niepodlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników,

- osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z dotacji budżetu państwa jest nierozerwalnie związany m.in. z wiekiem dziecka, nad którym sprawowana jest osobista opieka i wynosi:

- do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,

- do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Warunkiem skorzystania z finansowania jest złożenie stosownego wniosku, albowiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest uprawniona do działania w tych sprawach z urzędu.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ww. osoby, jest finansowana od dnia zgłoszenia wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w najbliższych dla siebie jednostkach organizacyjnych KRUS.

Źródło: Pismo Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie z dnia 18.09.2013 r.

 

Czytano: 18216 razy