Jesteś tutaj:

Przetarg ustny nieograniczony

2013-11-04

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

 1. działka nr ew. 2170/49 o pow. 0,1532 ha położona w Białobrzegach objęta RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

-  cena wywoławcza 30 660,00 zł; wadium – 3 066,00 zł;

 1. działka nr ew. 2170/53 o pow. 0,1701 ha położona w Białobrzegach objęta RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

-  cena wywoławcza 34 220,00 zł; wadium – 3 422,00 zł;

 1. działka nr ew. 2582/126 o pow. 0,1567 ha położona w Białobrzegach objęta RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 33 160,00 zł; wadium – 3 316,00 zł.

 1. działka nr ew. 2573/14 o pow. 0,0717 ha położona w Białobrzegach objęta RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

-  cena wywoławcza 14 250,00 zł; wadium – 1 425,00 zł;

 1. działka nr ew. 1664 o pow. 0,14 ha położona w Budach Łańcuckich objęta RZ1A/00053826/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 2 410,00 zł; wadium – 241,00 zł.

 1. działka nr ew. 1399/1 o pow. 0,59 ha położona w Dębinie objęta RZ1A/00040791/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

- cena wywoławcza 7 550,00 zł; wadium – 755,00 zł.

Cena działek z pkt. 1-4 nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości
23 %, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości:

 • działki z pkt. 1-4 – działki niezabudowane, położone w centrum sołectwa Białobrzegi prawe;
 • działka z pkt. 5 działka gruntowa niezabudowana położona w Budach Łańcuckich, pozbawiona dostępu do drogi publicznej,
 • działka z pkt. 6 działka gruntowa, działka do użytkowania rolniczego przylega do drogi wewnętrznej gruntowej.

Przeznaczenie nieruchomości:

 • działki z pkt. 1-3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • działka z pkt. 4 brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla tego terenu,.
 • działki z pkt. 5 brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla tego terenu - działka do użytkowania rolniczego
 • działka z pkt. 6  do użytkowania rolniczego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 2 grudnia 2013 r (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach.

Poszczególne nieruchomości licytowane będą w kolejności wymienionej w ogłoszeniu o przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. nr 7, tel. 17 224 52 27.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

 

Czytano: 23716 razy