Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

2014-01-15

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi

działka nr ew. 2170/49 o pow. 0,1532 ha położona w Białobrzegach objęta RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

-  cena wywoławcza 30 660,00 zł; wadium – 3 066,00 zł;

Cena działki nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

I przetarg odbył się w dniu 5 grudnia 2013 r

Opis nieruchomości:

  • działka niezabudowana, położona w centrum sołectwa Białobrzegi prawe;

Przeznaczenie nieruchomości:

  • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 14 luty 2014 r (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 luty 2014 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. nr 7, tel. 17 224 52 27.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

 

Czytano: 22733 razy