Jesteś tutaj:

Nabór do projektu GOPS

2014-02-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach od 01.01.2014 r. realizuje projekt Szansa  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest skierowany do 15 bezrobotnych mieszkańców naszej gminy będących powyżej 50 roku życia o niskich dochodach i niskich kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy projektu będą mogli poprawić umiejętności społeczne poprzez treningi kompetencji społecznych i motywująco - inspirujący, nabyć wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku pracy w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i spotkań z doradcą zawodowym, uzupełnić kwalifikacje zawodowe poprzez kurs zawodowy i odbyć sześciomiesięczny staż, który pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego. Przystąpienie do projektu jest bezpłatne, a za udział w szkoleniach zawodowych i w stażach uczestnicy otrzymają stypendium.

Projekt jest całkowicie finansowany z budżetu państwa i środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 308 667,45 zł.

Rekrutacja uczestników projektu będzie trwała do 19 lutego 2014 r. Kartę zgłoszeniową można złożyć w Biurze Projektu w GOPS w Białobrzegach pok. 3. Zapraszamy!

- Karta zgłoszeniowa.

 

Czytano: 19346 razy