Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

2015-05-05

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Łańcucie. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

- ma obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

 

 ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń
- adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Białobrzegi.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą  niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu 17 224 03 57.
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

Czytano: 24178 razy