Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze

2015-09-07

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. Infrastruktury i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Białobrzegi

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budowlanym,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie powinien być karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • znajomość ustawy prawo budowlane,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność sporządzania kosztorysów,
 • mile widziane uprawnienia budowlane, dodatkowe świadectwa kwalifikacji lub certyfikaty z zakresu budownictwa
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Opracowywanie wniosków do programów związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy,
  • Prowadzenie spraw gminy związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy,
  • Przygotowanie terenów pod budownictwo poprzez uzgadnianie projektów uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
  • Opracowywanie kosztorysów i przedmiarów robót dla robót budowlanych i dostaw,
  • Prowadzenie prac przygotowawczych procesów inwestycyjnych,
  • Przygotowanie i przedkładanie umów o wykonanie robót remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych oraz dostaw.
  • Nadzór nad stanem technicznym oraz przeglądami technicznymi budynków komunalnych.
  • Nadzór ze strony Gminy nad pracami remontowymi, modernizacyjnymi i inwestycyjnymi oraz dostawami pod względem zgodności z dokumentacją i wydanymi pozwoleniami na budowę,
  • Ewidencja i rozliczanie nakładów ponoszonych na działalność remontową, modernizacyjną i inwestycyjną.
  • Sprawdzanie rachunków wykonawców remontów, modernizacji, inwestycji i dostaw pod względem merytorycznym.
  • Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem na majątek Gminy obiektów powstałych w wyniku zakończenia realizacji inwestycji gminnych i dostaw.
  • Współdziałanie z Referatem Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie finansowania i rozliczania kosztów wykonywanych remontów i inwestycji.
  • Prowadzenie nadzoru nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad mogiłami wojennymi.
  • Załatwianie i prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi (m.in. umowy najmu, użyczenia).
  • Składanie deklaracji podatkowych dla nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, rozliczanie kosztów dostawy mediów a także współdziałanie w tym zakresie z Referatem Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych.
  • Realizacja spraw związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na mieniu komunalnym gminy.
  • Sprawozdawczość i planowanie gospodarowania mieniem komunalnym.
 2. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wymaganą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
  • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 3.  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

·         miejsce pracy – Urząd Gminy Białobrzegi, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie w platformę pozwalającą dostać się na parter budynku.

 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 • wynagrodzenie - miesięczne
 • warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 1. Informacje dodatkowe :
  • Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć oświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu, lub pocztą na adres Urzędu Gminy 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Infrastruktury i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Białobrzegi” w terminie do dnia 18.09.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.bial.regiony.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi

 

Czytano: 34965 razy