Jesteś tutaj:

Przetarg ustny nieograniczony

2015-11-04
Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi
działka nr ew. 2582/52 o pow. 0,10 ha położona w Białobrzegach objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie
- cena wywoławcza 21 350,00 zł; wadium – 2 135,00 zł.
Cena działki nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.
 
Opis nieruchomości: teren położony w centrum Białobrzeg przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, .
Ustalenia planu miejscowego: 7 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 2 grudnia 2015 r (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy w Białobrzegach pok. nr 12.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.
OGŁOSZENIE

 

Czytano: 52965 razy