Jesteś tutaj:

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomosci

2016-03-04
Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
 ogłasza
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi
położonych w Dębinie objętych księgą wieczystą RZ1A/00036193/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne: 
 
  1. 1047/16 o pow. 0,1241 ha - cena wywoławcza  32 638,00 zł; wadium – 3270,00 zł,
  2. 1047/17 o pow. 0,1118 ha - cena wywoławcza  28 900,00 zł; wadium – 2890,00 zł,
  3. 1047/18 o pow. 0,1127 ha - cena wywoławcza  29 133,00 zł; wadium – 2920,00 zł,
  4. 1047/19 o pow. 0,1188 ha - cena wywoławcza  28 548,00 zł; wadium – 2860,00 zł,
  5. 1047/20 o pow. 0,1208 ha - cena wywoławcza  30 128,00 zł; wadium – 3020,00 zł,
  6. 1047/21 o pow. 0,1258 ha - cena wywoławcza  30 796,00 zł; wadium – 3080,00 zł,
  7. 1047/22 o pow. 0,1079 ha - cena wywoławcza  27 892,00 zł; wadium – 2790,00 zł,
  8. 1047/25 o pow. 0,1103 ha - cena wywoławcza  26 505,00 zł; wadium – 2660,00 zł.
Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.
 Opis nieruchomości: teren położony w centrum miejscowości Dębina przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Działki nie są obciążone.
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Dębina oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.
- Ogłoszenie do pobrania

 

Czytano: 42372 razy