Jesteś tutaj:

Przetarg ustny nieograniczony - użytkowanie wieczyste

2016-03-04
Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
 ogłasza
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi
 
położonych w Dębinie objętych księgą wieczystą RZ1A/00036193/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:
  1. 1047/26 o pow. 0,1001 ha - cena wywoławcza  25 876,00 zł; wadium – 2590,00 zł,
  2. 1047/27 o pow. 0,1037 ha - cena wywoławcza  26 806,00 zł; wadium – 2690,00 zł,
  3. 1047/28 o pow. 0,1039 ha - cena wywoławcza  26 858,00 zł; wadium – 2690,00 zł,
  4. 1047/29 o pow. 0,1034 ha - cena wywoławcza  26 729,00 zł; wadium – 2680,00 zł,
  5. 1047/30 o pow. 0,1056 ha - cena wywoławcza  27 298,00 zł; wadium – 2730,00 zł.
Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.
 
Opis nieruchomości: teren położony w centrum miejscowości Dębina przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Działki nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Dębina oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy – 1 rok od dnia sporządzenia umowy notarialnej,  zakończenie budowy (data zgłoszenia obiektu do użytkowania)– 5 lat  od dnia sporządzenia umowy notarialnej.
Gminie Białobrzegi przysługuje prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie w terminach wskazanych w umowie o oddanie w wieczyste użytkowanie przechodzi na następców prawnych wieczystego użytkownika wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.
Prawo rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2016 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 13.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.
Osiągnięta w wyniku przetargu cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego stanowić będzie 20 % ww. ceny i zostanie powiększona o należny podatek VAT oraz pomniejszona o kwotę wadium, jest płatna nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto przez cały okres trwania użytkowania wieczystego wnoszone będą opłaty roczne wynoszące 1 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT. Opłaty te mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne płatne są do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2017 roku.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

- Ogłoszenie do pobrania

 

Czytano: 39980 razy