Jesteś tutaj:

Nowy zawód, nowe szanse - kurs kroju i szycia dla osób odchodzących z rolnictwa

2007-06-29
Projekt pn. "Nowy zawód, nowe szanse - kurs kroju i szycia dla osób odchodzących z rolnictwa" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz

z budżetu państwa (25%) w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wsparciem w ramach projektu objęto osoby będące rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Osoby te nie mogły być zarejestrowane jako bezrobotne i musiały być zameldowane na terenie Gminy Białobrzegi. O wyborze uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. W ramach przeprowadzonego naboru na liście uczestników umieszczono 20 osób, natomiast na listę rezerwową wpisano 1 osobę.

Celem podjętych działań była reorientacja zawodowa 20 osób oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalajace na wykonywanie nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Uzyskanie nowych kwalifikacji, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy zwiekszyło szanse Beneficjentów Ostatecznych na podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Podjęte działania miały również na celu niwelowanie barier finansowych, będących przyczyną zaniechania podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych. Kursanci otrzymali darmowe materiały dydaktyczne oraz w całości pokryto koszty szkoleń, dojazdu i ubezpieczenia NNW uczestników kursu.

Realizacja projektu postępowała zgodnie z harmonogramem. Zrealizowanych zostało 300 godz. szkoleniowych, w tym 250 godz. praktyki i 50 godz. teorii. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez doświadczonych oraz sprawdzonych nauczycieli z Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy w Rzeszowie. Wyroby krawieckie, które powstały w wyniku realizacji zajęć zostały przekazane do Domu Dziecka Nr 2 na ul. Nizinnej 30 w Rzeszowie.

31 maja 2007r. osoby objęte wsparciem przystąpiły do egzaminu przygotowanego przez wykonawcę kursu - Ośrodek Szkolenia Rzemiosła Izby Rzemieślniczej ul. Grunwaldzka 19 w Rzeszowie. Wszystkie osoby uzyskały wynik pozytywny egzaminu, otrzymując zaświadczenie o ukończeniu kursu wyuczającego w zakresie krawiectwa - kroju i szycia.

Sześć Pań przystąpiło do egzaminu czeladniczego, otrzymując certyfikat honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Czytano: 32859 razy