Jesteś tutaj:

Zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości

 1. Istnieje możliwość uzyskania w wyniku realizacji jednej inwestycji zwolnień zarówno w zakresie podatku od nieruchomości, jak również podatku od środków transportowych. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy gdy nowa inwestycja będzie jednocześnie bazą eksploatacyjną w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (miejsca wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów).
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje względem nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których użytkowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.
Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r. 
 
Należy zwrócić uwagę na to, że zwolnienie nie dotyczy takich obiektów jak stacje paliw i obiektów handlowych (sklepów, hurtowni).
 1. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została zakończona i termin użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.
Przykład: Rozpoczęcie użytkowania ma charakter formalny, a nie faktyczny, tzn. wynika z posiadanych dokumentów, tj. pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw. Przykładowo, jeśli ktoś zgłosi w dniu 1 lutego danego roku zawiadomienie o zakończeniu budowy, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, za dzień rozpoczęcia użytkowania przyjmować się będzie 16 luty tego roku. Podobnie w przypadku decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli wydana decyzja stała się ostateczna z upływem np. 15 lutego, to za rozpoczęcie użytkowania będzie się uważać dzień 16 lutego.
 1. Zwolnienia przysługują od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym nowa inwestycja została oddana do użytkowania.
Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r.
 1. Zwolnienie przysługuje przez okres 3 lat, pod warunkiem, że podmiot zwolniony będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 6 lat pod rygorem utraty prawa do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu w marcu 2016 r. to zwolnienie będzie mu przysługiwać od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., pod warunkiem że będzie prowadził działalność gospodarczą do 31 grudnia 2022 r. Jeśli w tym okresie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej to traci prawo do zwolnienia całkowicie, tj. również w odniesieniu do okresu przed zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że będzie musiał zwrócić równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie zobligowany do składania co roku oświadczenia w przedmiocie prowadzenia zwolnionej od podatku działalności gospodarczej przez ww. okres 6 lat.
 1. W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wymagane uchwałą dokumenty:
 • deklarację lub informację na podatek od nieruchomości, z wyszczególnieniem nowych inwestycji zwolnionych na podstawie niniejszej uchwały,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopię prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw,
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Białobrzegi,
 • wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS.
 1. Udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 2. Treść uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości znajduje się pod linkiem: UCHWAŁA
 3. Szczegółowych informacji w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości udziela p. Wojciech Mazur (tel. 017 224 03 51, e-mail: w.mazur@gmina.bialobrzegi.pl).

   - Deklaracja na podatek od nieruchomości


  - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis