Jesteś tutaj:

Zasady zwolnienia od podatku od środków transportowych

Istnieje możliwość uzyskania w wyniku realizacji jednej inwestycji zwolnień od podatku zarówno w zakresie podatku od nieruchomości, jak również podatku od środków transportowych. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy gdy nowa inwestycja będzie jednocześnie bazą eksploatacyjną zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów).
 1. Zwolnienie od podatku od środków transportowych przysługuje względem środków transportowych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, który zrealizował na terenie Gminy Białobrzegi nową inwestycję.
 2. Przez nową inwestycję rozumie się nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiące bazę eksploatacyjną, których budowa została zakończona i termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw.
Przykład: Jeśli dany przedsiębiorca wybuduje składy, garaże lub inne elementy infrastruktury, ale nie będą one stanowiły jego bazy eksploatacyjnej,to nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku od środków transportowych. W takim wypadku będzie miał prawo wyłącznie do zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 1. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została zakończona i termin użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r. zgodnie z decyzją pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy.
Przykład: Rozpoczęcie użytkowania ma charakter formalny, a nie faktyczny, tzn. wynika z posiadanych dokumentów, tj. pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw. Przykładowo, jeśli ktoś zgłosi w dniu 1 lutego danego roku zawiadomienie o zakończeniu budowy, to w przypadku braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, za dzień rozpoczęcia użytkowania przyjmować się będzie 16 luty tego roku. Podobnie w przypadku decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli wydana decyzja stała się ostateczna z upływem np. 15 lutego, to za rozpoczęcie użytkowania będzie się uważać dzień 16 lutego.
 1. Zwolnienia z podatku od środków transportowych przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 2. Zwolnienie z podatku od środków transportowych przysługuje przez okres:
 • 1 roku w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 100 tys. zł,
 • 2 lat w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 300 tys. zł,
 • 3 lat w przypadku nowej inwestycji, której wartość wynosi co najmniej 500 tys. zł, pod warunkiem, że podmiot zwolniony z podatku będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 6 lat pod rygorem utraty prawa do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
Przykład: Jeśli przedsiębiorca rozpoczął użytkowanie obiektu, którego wartość początkowa wynosi 250 tys. zł w marcu 2016 r. i złożył wniosek o zwolnienie z podatku od środków transportowych w maju 2016 r. to w tym przypadku zwolnienie z podatku będzie mu przysługiwać od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., pod warunkiem że będzie prowadził działalność gospodarczą do dnia 30 kwietnia 2022 r. Jeśli w tym okresie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej to traci prawo do zwolnienia całkowicie, tj. również w odniesieniu do okresu przed zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że będzie musiał zwrócić równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie zobligowany do składania co roku oświadczenia w przedmiocie prowadzenia zwolnionej od podatku działalności gospodarczej przez ww. okres 6 lat.
 1. W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wymagane uchwałą dokumenty:
 • wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych,
 • deklarację ws. podatku od środków transportowych lub jej korektę,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopię prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw,
 • wydruk z ewidencji środków trwałych potwierdzony podpisami i pieczątkami wnioskodawcy,
 • oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Białobrzegi,
 • wydruk z CEIDG lub wydruk z KRS.
 1. Udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 2. Treść uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych znajduje się pod linkiem: UCHWAŁA
 3. Szczegółowych informacji w zakresie zwolnienia od podatku od środków transportowych udziela p. Wojciech Mazur (tel. 017 224 03 51, e-mail: w.mazur@gmina.bialobrzegi.pl).