Jesteś tutaj:

e-Usługi


 
Przedmiotem projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” była budowa regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim.
Projekt realizowany został w partnerstwie: Województwo Podkarpackie – lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144) – 158 partnerów.
Celem projektu było uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów, który umożliwia sprawną komunikację pomiędzy jednostkami administracji samorządowej przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.
Dla mieszkańców województwa projekt oznacza szerszy dostęp do podkarpackich urzędów, pozwoli także na sprawniejszą obsługę petentów, a także skróci procedury urzędnicze. Mieszkańcy Podkarpacia będą mogli kontaktować się z urzędami również przy pomocy Internetu, co zapewni szybszy termin realizacji spraw w urzędach, a tym samym pozwoli na łatwiejszy kontakt obywateli z instytucjami samorządowymi. Aby skorzystać z platformy PSeAP kliknij tutaj.


 
Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.  Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.
Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i  ewentualnie o nie zawnioskować. Aby skorzystać z portalu kliknij tutaj.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Od 1 maja 2008r. istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Chcąc skorzystać z tej możliwości należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP: www.epuap.gov.pl 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Białobrzegi: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Białobrzegi 
Inną drogą wejścia do ESP jest kliknięcie w link "Katalog usług", następnie w "Lista usług wg podziału terytorialnego" i w Województwo Podkarpackie. Klikając na nasz Urząd pojawi się okno przedstawiające opis usługi jaką udostępnia  Urząd Gminy Białobrzegi. Aby rozpocząć wypełnianie elektronicznego formularza wniosku należy kliknąć w "Przejdź do formularza".

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 ? 15:00) do 
Kancelarii instytucji mieszczącej się w sekretariacie urzędu na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.