Jesteś tutaj:

Pozostałe informacje

Informacje Gminy Białobrzegi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Urząd Gminy Białobrzegi informuje o:

 

  1. Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białobrzegi zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- na podstawie sprawozdań przekazanych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Białobrzegi w 2012 roku odpady zagospodarowane były: 

 

- Wykaz miejsc zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Białobrzegi w latach 2012, 2013

 

  1. Poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę Białobrzegi.

 

Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) oraz Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012.676) określają:

  1. poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach

  2. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach

  3. poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Zestawienia tabelaryczne poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
 

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska: wynosi 16,39 %.Osiągnięte poziomy w 2012 r. w Gminie Białobrzegi 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: wynosi 30 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 0 % ponieważ przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne nie zebrali w roku 2012 tego typu odpadów z terenu Gminy Białobrzegi.

 

Osiągnięte poziomy w 2013 r. w Gminie Białobrzegi  

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska: wynosi 21,30 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: wynosi 28,60 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %

 

  1. Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Informujemy, że na mocy podpisanego Porozumienia między Gminą Białobrzegi i Gminą Leżajsk Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługujący mieszkańców Gminy Białobrzegi znajduje się w Giedlarowej na terenie sortowni odpadów komunalnych zarządzanej przez Spółkę Komunalną „Stare Miasto – Park” Sp. z o. o.

Punkt czynny będzie w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanowi dodatkową możliwość przekazania odpadów zbieranych selektywnie – nie możemy tam dostarczać odpadów zmieszanych!

Do punktu można dostarczać następujące posegregowane odpady: opakowania ze szkła; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; drewno; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; odpady zielone; odpady; wielkogabarytowe; zużyte opony; szkło okienne; gruz budowlany; popiół i żużel paleniskowy; drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; przeterminowane leki; farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych; oleje przepracowane; opakowania wielomateriałowe.

Odpady dostarczone przez mieszkańców Gminy Białobrzegi przyjmowane będą nieodpłatnie wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Białobrzegi.

Ponadto na terenie Gminy Białobrzegi funkcjonują tzw. gniazda recyklingowe- dzwony na szkło użytkowe. Zwracamy się z prośbą o wrzucanie przywiezionego szkła bezpośrednio do pojemnika a nie umieszczanie go w workach czy pudełkach pod pojemnikiem. Jednocześnie informujemy też, iż do pojemników na szkło należy wrzucać jednie szkło  użytkowe (opakowaniowe) pochodzące z gospodarstw domowych tzn. słoiki, butelki itp. Zabrania się wrzucania czy składowania pod dzwonem szyb okiennych, samochodowych itp. gdyż nie jest to szkło użytkowe i nie zostanie odebrane przez firmę opróżniającą.

 

  1. Kontakt

Wszelkie informacje na temat gospodarki komunalnej w Gminie Białobrzegi można uzyskać pod numerem tel. 17-224-03-51, e-mail skielb@gmina-bialobrzegi.pl lub w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju nr 2.