Jesteś tutaj:

Tereny pod inwestycje

Gmina Białobrzegi posiada wiele atutów, które sprawiają, że warto na jej obszarze zarówno inwestować, jak i osiedlać się. Do najważniejszych należą: korzystne położenie geograficzne w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego, w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna (sieci: drogowa, kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna i gazowa) oraz społeczna (obiekty rekreacyjno-sportowe, kulturalne, oświatowe i ochrony zdrowia), a także wysoka jakość usług publicznych. Istotną zaletą Gminy Białobrzegi jest bogate zróżnicowanie składających się na nią obszarów, od gęsto zaludnionych charakterystycznych dla procesu semiurbanizacji, czy też wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (usługi i lekki przemysł), po tereny typowo rolnicze, a także cenne przyrodniczo, idealne dla rekreacji.

 

OFERTA DLA INWESTORÓW

Gmina Białobrzegi oferuje atrakcyjne tereny pod zabudowę przemysłową i usługową z w pełni dostępną infrastrukturą techniczną.

Jednym z czynników dodatkowo podwyższających atrakcyjność oferty dotyczącej terenów inwestycyjnych jest możliwość nabycia nieruchomości zarówno w standardowej formie sprzedaży, jak również preferencyjnej formie użytkowania wieczystego.

Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w centrum gminy, co stwarza inwestorom bardzo dobre warunki do wielofunkcyjnego zagospodarowania na cele przemysłowe, magazynowe, usługowe, handlowe czy turystyczne. Działki posiadają pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej po uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie od podmiotów nimi administrujących.

Lokalizacja:

Tereny przeznaczone pod inwestycje położone są w odległości ok. 9 km od Łańcuta i ok. 28 km od Rzeszowa.

Właściciel:

Gmina Białobrzegi - stan prawny uregulowany.

Obecne użytkowanie terenu:

Teren przeznaczony jest pod inwestycje i nie użytkowany.

Dostępność komunikacyjna

Droga dojazdowa - bezpośredni zjazd z drogi powiatowej Nr 1519 R (Łańcut -Podzwierzyniec - Białobrzegi). W odległości 4 km przebiega linia kolejowa Medyka - Kraków, a najbliższa stacja kolejowa o charakterze przeładunkowym znajduje się w miejscowości Łańcut. Nieruchomość posiada dogodny dojazd do drogi międzynarodowej nr E-40 - około 5 km i autostrady A-4 (zjazd w Woli Małej) – około 8 km. Odległość od lotniska w Jasionce wynosi około 24 km.

 

 

Opisy terenów inwestycyjnych:

Teren 1

Część działki nr 2582/134 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 3 U/P i zajmuje powierzchnię 2,14 ha. - na rysunku oznaczony kolorem zielonym.

tereny pod inwestycje

Teren 2

Część działki nr 2804/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 26 U/P i zajmuje powierzchnię 0,37 ha - na rysunku oznaczony kolorem zielonym.

tereny pod inwestycje

Teren 3

Działka nr 2170/74 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 31 U/P i zajmuje powierzchnię 1,00 ha - na rysunku oznaczony kolorem zielonym.

tereny pod inwestycje
 

Teren 4

Działka nr 2170/74 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 33 U/P i zajmuje powierzchnię 1,40 ha - na rysunku oznaczony kolorem zielonym.

tereny pod inwestycje
 

Procedura zakupu nieruchomości:

 1. Zgłoszenie zamiaru zakupu określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących zobowiązania nabywcy do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Procedura oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie:

 1. Zgłoszenie zamiaru objęcia w użytkowanie wieczyste określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków użytkowania wieczystego, w szczególności dotyczących długości okresu użytkowania wieczystego (nie mniej niż 40 lat i nie dłużej niż 99 lat) zobowiązania użytkownika wieczystego do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego.

Atrakcyjność objęcia nieruchomości w użytkowanie wieczyste polega na tym, że:

 • pierwsza opłata wynosi tylko 20 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, na poczet której zostaje zaliczone wadium z przetargu – płatna do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • płatności roczne przez cały okres użytkowania wieczystego wynoszą 3 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu,
 • wieczysty uzytkownik w dowolnym czasie może dokonać wykupu prawa wieczystego użytkowania na prawo własności, przy czym wartość użytkowania wieczystego pomniejsza wartość ustalonej przez rzeczoznawcę ceny sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje:


Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
tel.: 17-224-03-57, 17-224-52-27

fax: 17-224-03-55


Wojciech Mazur – Główny Specjalista ds. Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego
 

Załączniki:

Mapa terenów pod inwestycje objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego